Podmínky Prodloužené záruky 5 let

společnosti Candy Hoover, s.r.o. (dále jen „Společnost“)

Program "Prodloužená záruka 5 let" se skládá z 24 měsíců (2 roky) záruky za jakost (od data nákupu výrobku) a následujících 36 měsíců (3 roky) na bezplatný servis (dále jen "Program").

Zákazník má nárok na využití Programu pouze po zakoupení oficiální poukázky Prodloužené záruky 5 let Společnosti (Voucher) a následném vyplnění registračního formuláře, který je k dispozici na webových stránkách www.prodlouzenezaruky.cz Registrace musí být provedena do 90 kalendářních dnů od data zakoupení Voucheru (Rozhoduje datum na daňovém dokladu o zakoupení Voucheru) a záruka nabývá platnosti až po autorizaci Společností, formou zaslání certifikátu Programu emailem Zákazníkovi. Každý spotřebič může být registrován do Programu pouze jednou. Program se vztahuje pouze na výrobky provozované v domácnosti.

Pro účely využití Programu bude Společnost akceptovat pouze takové účtenky, které budou splňovat náležitosti stanovené právním řádem ČR pro zjednodušený daňový doklad nebo běžný daňový doklad.

Po řádném vyplnění a potvrzení registračního formuláře bude zákazníkovi odeslán emailem Certifikát, který si následně uschová pro případnou reklamaci.

Bezplatný servis je poskytován pouze na spotřebiče značky CANDY, HOOVER, HAIER, ZEROWATT dovezených a distribuovaných Společností na území České republiky.

Pro uplatnění nároku bezplatného servisu, musí zákazník předložit autorizovanému servisnímu partnerovi Společnosti následující doklady:

 • doklad o zakoupení (daňový doklad, paragon), a
 • certifikát o prodloužené záruce, který obdrží zákazník po zaregistrování na www.prodlouzenezaruky.cz

V případě výskytu vady v režimu bezplatného servisu bude vada odstraněna nejpozději do 60 dnů. Oprávněná a uznaná reklamace autorizovaným servisním partnerem Společnosti bude řešena opravou nebo dodáním náhradního dílu. Doba bezplatného servisu se neprodlužuje o dobu ode dne řádného uplatnění práva na bezplatný servis do provedení opravy. Zákazník nemůže v rámci bezplatného servisu odstoupit od kupní smlouvy nebo požadovat výměnu výrobku. V případě neopravitelnosti výrobku rozhoduje o způsobu řešení reklamace Společnost.

Nárok na bezplatný servis nevzniká v následujících případech:

 • Vady vzniklé používáním výrobku v rozporu s návodem k použití.
 • Opotřebení nebo poškození výrobku, včetně poškození způsobeného: poruchami v elektrické či jiné síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami, znečištěním výrobku, jeho nedostatečnou údržbou, poškození způsobené vodním kamenem a usazeninami.
 • Mechanické poškození výrobku způsobené zejména nevhodnou manipulací, dopravou nebo cizím zaviněním.
 • Výrobky, kde údaje na záručním listu a dokladu o nabytí se liší od údajů na výrobním štítku výrobku, nebo v případě, že výrobek nelze identifikovat (chybějící, nebo poškozený výrobní štítek).
 • Projevy nebo nedostatky, vyvolané působením přírodních nebo vnějších vlivů, živelních událostí, rušivých elektromagnetických vlivů apod.
 • Úpravy anebo jakékoli jiné zásahy do výrobku, které nejsou provedeny autorizovaným servisním partnerem.
 • Vady vzniklé neodbornou instalací nebo instalací v rozporu s návodem k použití.
 • Vady vzniklé z důvodu použití neoriginálních náhradních dílů nebo příslušenství.
 • Případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti, který není vadou výrobku.
 • Úkony za účelem preventivní údržby, čištění, seřízení či kontroly výrobku, návštěvu technika za účelem poradenství, instalace spotřebiče nebo změny směru otevírání dvířek u chladniček, mrazniček nebo sušiček, výměny dílu, který nevyžaduje odbornou instalaci.
 • Na běžné opotřebení výrobku nebo jeho částí anebo součástí.
 • Na vady spotřebních dílů po uplynutí jejich obvyklé životnosti: uhlíkové, tukové, prachové, vzduchové a vodní filtry, žárovky atd.
 • Na mechanické poškození plastových a skleněných komponentů a na přirozené změny barvy plastů.
 • Vady způsobené běžným opotřebením estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače a přepínače atd.
 • Na vady výrobku způsobené používáním výrobku k účelu jinému než běžnému použití v domácnosti, např. k podnikatelským účelům.

 

Informace týkající zpracování osobních údajů

Společnost tímto informuje zákazníky, že zpracovává jejich osobní údaje v souvislosti s výše uvedeným Programem v rozsahu jméno, příjmení, doručovací adresa (ulice a číslo, obec, PSČ), emailová adresa a telefonní číslo (dále jen „Osobní údaje“).

Společnost provádí zpracování Osobních údajů za účelem organizace Programu a dále za účelem pořádání marketingových aktivit Společnosti.

Právním základem pro zpracování Osobních údajů je oprávněný zájem Společnosti, spočívající ve zvýšení odbytu výrobků a zlepšení vztahu se zákazníky.

Osobní údaje Společnost uchovává po dobu svých marketingových potřeb, nebo do doby, než zákazník využije své právo podat námitku proti zpracování Osobních údajů ve smyslu prvního článku těchto pravidel.

Osobní údaje mohou být předány třetímu subjektu, a to agentuře zajišťující pořádání marketingových aktivit.

 

Společnost tímto informuje zákazníka, že má v souvislosti se zpracováním osobních údajů následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, tj. právo požadovat sdělení, jaké osobní údaje jsou Společností zpracovávány a právo na poskytnutí kopií dokumentů, na kterých se osobní údaje nacházejí.
 • právo požadovat provedení opravy nepřesných osobních údajů.
 • právo požadovat výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování v případech, kdy Společnost již není oprávněna osobní údaje zpracovávat.

 

Právo podat námitku proti zpracování

Společnost tímto poučuje zákazníka, že má kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů. V případě, že jsou Osobní údaje Společností zpracovávány pouze za účelem marketingových aktivit Společnosti a není již žádný jiný právní důvod pro zpracování Osobních údajů, Společnost přestane bez zbytečného odkladu Osobní údaje zpracovávat, o čemž zákazníka vyrozumí.

 

V případě, že jste při registraci Vašeho výrobku nenalezli Váš model a splňujete výše uvedené podmínky, napište nám na adresu office@candy-hoover.cz, kde Vaše žádost bude prověřena.

Společnost si vyhrazuje právo podmínky tohoto Programu kdykoliv změnit bez předchozího upozornění.